ยินดีต้อนรับสู่แผนกช่างยนต์

วันเสาร์ที่ 5 เม.ย. 57 มีงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าช่างยนต์เทคนิคกาญจน์

     ส่วนหนึ่งของรูปภาพประวัติศาสตร์การคืนสู่เหย้า ชาวช่างยนต์ คนเทคนิคกาญจน์ วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557 ในงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าช่างยนต์เทคนิคกาญจน์และแสดงมุทิตาจิตแด่ อ.สมนึก คำวงศ์

ขอขอบคุณที่มาของรูปภาพก่อนปรับแก้ไขจาก
ครูประโยชน์  เส็งสาย  และครูมนัส  ดื่นตา

อบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า

อบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า
ระบบฉีดเชื้อเพลิง PGM-FI และเทคโนโลยีจักรยานยนต์ CBR 250


คำสั่งวิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรีที่ ๑๓๕๓/๒๕๕๖
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า 
     เนื่องด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ One Dealer One School:หนึ่งร้านสร้างสรรค์ หนึ่งสถาบันสร้างสังคม โดยที่ สอศ.และ บริษัท มีความตั้งใจที่จะร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฮอนด้า ให้กับนักเรียน นักศึกษาได้อย่างเต็มที่ ในการจัดทำโครงการครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า และเพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา ซึ่งจะทำให้นักเรียน นักศึกษาทันต่อเทคโนโลยีใหม่ตลอดเวลา และเป็นการเตรียมความพร้อมด้านความรู้สู่ประชาคมอาเซียน แผนกวิชาช่างยนต์จึงได้จัดทำโครงการอบรมเทคโนโลยีรถจักรยานยนต์ฮอนด้า ในวันเสาร์ที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖


การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ ระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๖


     ผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ระดับ ปวส. ผลงานของแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี ชื่อผลงาน “แผ่นกระดานเล่นกีฬาแนวใหม่” ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

4| | |ปีการศึกษานี้แผนกช่างยนต์จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาค| | |3